who we are

แรงบันดาลใจของแบรนด์ Green Pet

ธรรมชาติ                                                                         

ธรรมชาติ คือแหล่งกำเนิดของทุกสิ่ง The way it is.

ธรรมชาติ คือเรา....             

เรา คือธรรมชาติ                 

ธรรมชาติ ให้เรา...             

แล้วเรา ให้อะไรกับธรรมชาติ

อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ อยู่ร่วมกัน อยู่อย่างยั่งยืน

แนวคิดของแบรนด์Green Pet

           บริษัท ไว้ท์เครน(วี.88)อะควาเท็ค จำกัด เป็นองค์กรหนึ่งที่เล็งเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน มอบประโยชน์คืนสู่สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน

การรับผิดชอบต่อสังคมของแบรนด์Green Pet

ระดับบริษัท

     ภายใต้แนวคิด "Green"(เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) Green Pet  จึงได้เชิญลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการเสนอทางเลือกของบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษรีไซเคิล ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการมอบสุขภาพดีให้กับสัตว์เลี้ยงของตน

ระดับสังคม  

     นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้าคืนสู่สังคมโดยการมอบให้องค์กรการกุศล พร้อมทั้งเชิญชวนลูกค้าและพันธมิตรร่วมจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้มอบให้กับองค์กรการกุศลสำหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย 

            จุดยืนของแบรนด์ Green Pet                                

     Green Pet เป็นแบรนด์ที่ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยงที่เสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  เป็นแรงบันดาลใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตร